පළාත් පාලන මැතිවරණය - 2018 ප්‍රතිඵල

සමස්ත ප්‍රතිඵල එකතුව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය සාමාජිකයින්
4,968,762 44.69% 3386
3,625,510 32.61% 2393
989,821 8.90% 674
695,523 6.26% 432
498,139 4.48% 362
339,675 3.06% 407


.

Polling Districts

.

ඡන්ද දිස්ත්‍රික්ක

.

மாவட்ட மாவட்டங்கள்