Local Authority Election LIVE

District Results - Jaffna

Votes Per- % Total Members
12,300 35.09% 16
6,366 18.16% 6
5,649 16.12% 6
3,858 11.01% 4
3,294 9.4% 3
2,703 7.71% 3
884 2.52% 1

Summary

Total Members 36
Valid Votes 35,054
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 749
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 35,803
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 52,517
35.09%
ITAK
18.16%
EPDP
16.12%
AITC
11.01%
IG
9.4%
TULF
7.71%
SLFP
2.52%
UNP
Votes Per- % Total Members
10,641 41.59% 12
6,305 24.64% 7
4,083 15.96% 4
2,216 8.66% 2
1,492 5.83% 2
652 2.55% 2
198 0.77% 1

Summary

Total Members 28
Valid Votes 25,587
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 474
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 26,061
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 37,053
41.59%
ITAK
24.64%
EPDP
15.96%
AITC
8.66%
TULF
5.83%
UNP
2.55%
SLFP
0.77%
SLPP
Votes Per- % Total Members
2,199 37.2% 5
1,880 31.8% 3
777 13.14% 1
404 6.83% 1
403 6.82% 1
83 1.4% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 15
Valid Votes 5,912
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 69
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 5,981
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 7,864
37.2%
AITC
31.8%
ITAK
13.14%
EPDP
6.83%
IG
6.82%
TULF
1.4%
UNP
0%
SLFP
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
1,623 27.84% 3
1,263 21.67% 2
1,197 20.54% 2
1,080 18.53% 3
359 6.16% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 11
Valid Votes 5,829
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 76
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 5,905
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 8,170
27.84%
ITAK
21.67%
UNP
20.54%
EPDP
18.53%
IG
6.16%
AITC
0%
TULF
0%
SLFP
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
8,119 34.44% 9
5,638 23.91% 3
3,511 14.89% 3
3,109 13.19% 2
1,408 5.97% 2
1,279 5.42% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 25
Valid Votes 23,577
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 506
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 24,083
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 34,292
34.44%
ITAK
23.91%
AITC
14.89%
EPDP
13.19%
UNP
5.97%
IG
5.42%
SLFP
0%
JVP
0%
TULF
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
5,953 31.87% 6
4,339 23.23% 5
3,562 19.07% 4
1,983 10.62% 2
903 4.83% 1
884 4.73% 1
716 3.83% 1
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 20
Valid Votes 18,677
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 347
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 19,024
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 27,100
31.87%
ITAK
23.23%
AITC
19.07%
EPDP
10.62%
IG
4.83%
SLFP
4.73%
UNP
3.83%
TULF
0%
JVP
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
3,627 39.08% 7
2,891 31.15% 5
899 9.69% 2
737 7.94% 1
403 4.34% 1
345 3.72% 1
306 3.3% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 20
Valid Votes 9,282
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 165
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 9,447
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 12,763
39.08%
ITAK
31.15%
EPDP
9.69%
SLPP
7.94%
AITC
4.34%
UNP
3.72%
TULF
3.3%
SLFP
0%
AITM
Votes Per- % Total Members
1,246 49.7% 6
808 32.23% 4
292 11.65% 2
97 3.87% 1
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 13
Valid Votes 2,507
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 17
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 2,524
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 3,174
49.7%
EPDP
32.23%
ITAK
11.65%
IG
3.87%
UNP
0%
AITC
0%
SLFP
Votes Per- % Total Members
1,322 31.7% 7
1,069 25.64% 4
659 15.8% 2
619 14.84% 2
230 5.52% 1
187 4.48% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 4,170
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 42
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 4,212
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 6,055
31.7%
ITAK
25.64%
IG
15.8%
AITC
14.84%
EPDP
5.52%
SLFP
4.48%
TULF
0%
UNP
Votes Per- % Total Members
14,424 35.76% 16
12,020 29.8% 13
8,671 21.5% 10
2,423 6.01% 3
1,479 3.67% 2
1,071 2.66% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 45
Valid Votes 40,330
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 586
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 40,916
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 56,245
35.76%
ITAK
29.8%
AITC
21.5%
EPDP
6.01%
UNP
3.67%
SLFP
2.66%
TULF
0%
JVP
Votes Per- % Total Members
8,963 35.77% 11
5,401 21.55% 6
3,295 13.15% 4
2,990 11.93% 4
2,775 11.07% 3
1,447 5.77% 2
0 0% 0

Summary

Total Members 30
Valid Votes 25,059
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 405
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 25,464
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 37,086
35.77%
ITAK
21.55%
AITC
13.15%
EPDP
11.93%
SLFP
11.07%
UNP
5.77%
TULF
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
9,672 37.04% 13
5,732 21.95% 6
3,799 14.55% 4
2,312 8.85% 3
1,935 7.41% 2
1,540 5.9% 2
758 2.9% 1
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 31
Valid Votes 26,115
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 415
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 26,530
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 41,732
37.04%
ITAK
21.95%
AITC
14.55%
EPDP
8.85%
SLFP
7.41%
TULF
5.9%
UNP
2.9%
SDPT
0%
JVP
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
6,532 33.32% 8
3,897 19.88% 4
3,588 18.3% 3
2,049 10.45% 2
1,830 9.34% 2
912 4.65% 1
795 4.06% 1

Summary

Total Members 21
Valid Votes 19,603
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 305
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 19,908
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 29,394
33.32%
ITAK
19.88%
AITC
18.3%
EPDP
10.45%
SLFP
9.34%
TULF
4.65%
SLPP
4.06%
UNP
Votes Per- % Total Members
2,884 51.02% 7
1,982 35.06% 5
548 9.69% 1
142 2.51% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 13
Valid Votes 5,663
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 53
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 5,706
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 7,279
51.02%
EPDP
35.06%
ITAK
9.69%
AITC
2.51%
SLPP
0%
UNP
0%
SLFP
0%
SEP
Votes Per- % Total Members
6,206 28.16% 9
5,232 23.74% 7
5,129 23.27% 7
2,264 10.27% 3
1,975 8.96% 3
1,109 5.03% 2
0 0% 0

Summary

Total Members 31
Valid Votes 22,040
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 341
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 22,381
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 35,041
28.16%
ITAK
23.74%
AITC
23.27%
SLFP
10.27%
TULF
8.96%
EPDP
5.03%
UNP
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
2,779 31.39% 6
2,481 28.02% 5
1,372 15.5% 3
1,029 11.62% 2
518 5.85% 1
344 3.89% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 18
Valid Votes 8,854
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 121
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 8,975
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 12,490
31.39%
AITC
28.02%
ITAK
15.5%
EPDP
11.62%
SLFP
5.85%
SDPT
3.89%
UNP
0%
USP
0%
TULF
0%
SLPP
Votes Per- % Total Members
9,414 37.72% 17
5,621 22.52% 8
3,935 15.77% 6
3,131 12.55% 4
1,775 7.11% 2
1,081 4033% 2

Summary

Total Members 39
Valid Votes 24,957
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 449
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 25,406
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 60,278
4033%
TULF
37.72%
ITAK
22.52%
EPDP
15.77%
AITC
12.55%
SLFP
7.11%
UNP

දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල - යාපනය

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
12,300 35.09% 16
6,366 18.16% 6
5,649 16.12% 6
3,858 11.01% 4
3,294 9.4% 3
2,703 7.71% 3
884 2.52% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 36
වලංගු ඡන්ද 35,054
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 749
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 35,803
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 52,517
35.09%
ITAK
18.16%
EPDP
16.12%
AITC
11.01%
IG
9.4%
TULF
7.71%
SLFP
2.52%
UNP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
10,641 41.59% 12
6,305 24.64% 7
4,083 15.96% 4
2,216 8.66% 2
1,492 5.83% 2
652 2.55% 2
198 0.77% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 28
වලංගු ඡන්ද 25,587
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 474
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 26,061
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 37,053
41.59%
ITAK
24.64%
EPDP
15.96%
AITC
8.66%
TULF
5.83%
UNP
2.55%
SLFP
0.77%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
2,199 37.2% 5
1,880 31.8% 3
777 13.14% 1
404 6.83% 1
403 6.82% 1
83 1.4% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 15
වලංගු ඡන්ද 5,912
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 69
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 5,981
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 7,864
37.2%
AITC
31.8%
ITAK
13.14%
EPDP
6.83%
IG
6.82%
TULF
1.4%
UNP
0%
SLFP
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
1,623 27.84% 3
1,263 21.67% 2
1,197 20.54% 2
1,080 18.53% 3
359 6.16% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 11
වලංගු ඡන්ද 5,829
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 76
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 5,905
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 8,170
27.84%
ITAK
21.67%
UNP
20.54%
EPDP
18.53%
IG
6.16%
AITC
0%
TULF
0%
SLFP
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,119 34.44% 9
5,638 23.91% 3
3,511 14.89% 3
3,109 13.19% 2
1,408 5.97% 2
1,279 5.42% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 25
වලංගු ඡන්ද 23,577
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 506
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 24,083
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 34,292
34.44%
ITAK
23.91%
AITC
14.89%
EPDP
13.19%
UNP
5.97%
IG
5.42%
SLFP
0%
JVP
0%
TULF
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
5,953 31.87% 6
4,339 23.23% 5
3,562 19.07% 4
1,983 10.62% 2
903 4.83% 1
884 4.73% 1
716 3.83% 1
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 18,677
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 347
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 19,024
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 27,100
31.87%
ITAK
23.23%
AITC
19.07%
EPDP
10.62%
IG
4.83%
SLFP
4.73%
UNP
3.83%
TULF
0%
JVP
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
3,627 39.08% 7
2,891 31.15% 5
899 9.69% 2
737 7.94% 1
403 4.34% 1
345 3.72% 1
306 3.3% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 9,282
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 165
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 9,447
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 12,763
39.08%
ITAK
31.15%
EPDP
9.69%
SLPP
7.94%
AITC
4.34%
UNP
3.72%
TULF
3.3%
SLFP
0%
AITM
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
1,246 49.7% 6
808 32.23% 4
292 11.65% 2
97 3.87% 1
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 13
වලංගු ඡන්ද 2,507
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 17
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 2,524
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 3,174
49.7%
EPDP
32.23%
ITAK
11.65%
IG
3.87%
UNP
0%
AITC
0%
SLFP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
1,322 31.7% 7
1,069 25.64% 4
659 15.8% 2
619 14.84% 2
230 5.52% 1
187 4.48% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 4,170
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 42
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 4,212
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 6,055
31.7%
ITAK
25.64%
IG
15.8%
AITC
14.84%
EPDP
5.52%
SLFP
4.48%
TULF
0%
UNP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
14,424 35.76% 16
12,020 29.8% 13
8,671 21.5% 10
2,423 6.01% 3
1,479 3.67% 2
1,071 2.66% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 45
වලංගු ඡන්ද 40,330
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 586
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 40,916
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 56,245
35.76%
ITAK
29.8%
AITC
21.5%
EPDP
6.01%
UNP
3.67%
SLFP
2.66%
TULF
0%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,963 35.77% 11
5,401 21.55% 6
3,295 13.15% 4
2,990 11.93% 4
2,775 11.07% 3
1,447 5.77% 2
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 30
වලංගු ඡන්ද 25,059
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 405
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 25,464
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 37,086
35.77%
ITAK
21.55%
AITC
13.15%
EPDP
11.93%
SLFP
11.07%
UNP
5.77%
TULF
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,672 37.04% 13
5,732 21.95% 6
3,799 14.55% 4
2,312 8.85% 3
1,935 7.41% 2
1,540 5.9% 2
758 2.9% 1
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 31
වලංගු ඡන්ද 26,115
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 415
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 26,530
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 41,732
37.04%
ITAK
21.95%
AITC
14.55%
EPDP
8.85%
SLFP
7.41%
TULF
5.9%
UNP
2.9%
SDPT
0%
JVP
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,532 33.32% 8
3,897 19.88% 4
3,588 18.3% 3
2,049 10.45% 2
1,830 9.34% 2
912 4.65% 1
795 4.06% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 21
වලංගු ඡන්ද 19,603
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 305
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 19,908
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 29,394
33.32%
ITAK
19.88%
AITC
18.3%
EPDP
10.45%
SLFP
9.34%
TULF
4.65%
SLPP
4.06%
UNP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
2,884 51.02% 7
1,982 35.06% 5
548 9.69% 1
142 2.51% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 13
වලංගු ඡන්ද 5,663
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 53
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 5,706
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 7,279
51.02%
EPDP
35.06%
ITAK
9.69%
AITC
2.51%
SLPP
0%
UNP
0%
SLFP
0%
SEP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,206 28.16% 9
5,232 23.74% 7
5,129 23.27% 7
2,264 10.27% 3
1,975 8.96% 3
1,109 5.03% 2
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 31
වලංගු ඡන්ද 22,040
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 341
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 22,381
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,041
28.16%
ITAK
23.74%
AITC
23.27%
SLFP
10.27%
TULF
8.96%
EPDP
5.03%
UNP
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
2,779 31.39% 6
2,481 28.02% 5
1,372 15.5% 3
1,029 11.62% 2
518 5.85% 1
344 3.89% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 18
වලංගු ඡන්ද 8,854
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 121
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 8,975
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 12,490
31.39%
AITC
28.02%
ITAK
15.5%
EPDP
11.62%
SLFP
5.85%
SDPT
3.89%
UNP
0%
USP
0%
TULF
0%
SLPP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,414 37.72% 17
5,621 22.52% 8
3,935 15.77% 6
3,131 12.55% 4
1,775 7.11% 2
1,081 4033% 2

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 39
වලංගු ඡන්ද 24,957
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 449
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 25,406
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 60,278
4033%
TULF
37.72%
ITAK
22.52%
EPDP
15.77%
AITC
12.55%
SLFP
7.11%
UNP

மாவட்ட முடிவுகள் - யாழ்ப்பாணம்

வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
12,300 35.09% 16
6,366 18.16% 6
5,649 16.12% 6
3,858 11.01% 4
3,294 9.4% 3
2,703 7.71% 3
884 2.52% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 36
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 35,054
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 749
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 35,803
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 52,517
35.09%
ITAK
18.16%
EPDP
16.12%
AITC
11.01%
IG
9.4%
TULF
7.71%
SLFP
2.52%
UNP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
10,641 41.59% 12
6,305 24.64% 7
4,083 15.96% 4
2,216 8.66% 2
1,492 5.83% 2
652 2.55% 2
198 0.77% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 28
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 25,587
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 474
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 26,061
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 37,053
41.59%
ITAK
24.64%
EPDP
15.96%
AITC
8.66%
TULF
5.83%
UNP
2.55%
SLFP
0.77%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
2,199 37.2% 5
1,880 31.8% 3
777 13.14% 1
404 6.83% 1
403 6.82% 1
83 1.4% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 15
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 5,912
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 69
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,981
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 7,864
37.2%
AITC
31.8%
ITAK
13.14%
EPDP
6.83%
IG
6.82%
TULF
1.4%
UNP
0%
SLFP
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
1,623 27.84% 3
1,263 21.67% 2
1,197 20.54% 2
1,080 18.53% 3
359 6.16% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 11
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 5,829
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 76
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,905
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 8,170
27.84%
ITAK
21.67%
UNP
20.54%
EPDP
18.53%
IG
6.16%
AITC
0%
TULF
0%
SLFP
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
8,119 34.44% 9
5,638 23.91% 3
3,511 14.89% 3
3,109 13.19% 2
1,408 5.97% 2
1,279 5.42% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 25
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 23,577
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 506
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 24,083
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 34,292
34.44%
ITAK
23.91%
AITC
14.89%
EPDP
13.19%
UNP
5.97%
IG
5.42%
SLFP
0%
JVP
0%
TULF
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
5,953 31.87% 6
4,339 23.23% 5
3,562 19.07% 4
1,983 10.62% 2
903 4.83% 1
884 4.73% 1
716 3.83% 1
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 18,677
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 347
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 19,024
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 27,100
31.87%
ITAK
23.23%
AITC
19.07%
EPDP
10.62%
IG
4.83%
SLFP
4.73%
UNP
3.83%
TULF
0%
JVP
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
3,627 39.08% 7
2,891 31.15% 5
899 9.69% 2
737 7.94% 1
403 4.34% 1
345 3.72% 1
306 3.3% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 9,282
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 165
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 9,447
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 12,763
39.08%
ITAK
31.15%
EPDP
9.69%
SLPP
7.94%
AITC
4.34%
UNP
3.72%
TULF
3.3%
SLFP
0%
AITM
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
1,246 49.7% 6
808 32.23% 4
292 11.65% 2
97 3.87% 1
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 13
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 2,507
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 17
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 2,524
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 3,174
49.7%
EPDP
32.23%
ITAK
11.65%
IG
3.87%
UNP
0%
AITC
0%
SLFP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
1,322 31.7% 7
1,069 25.64% 4
659 15.8% 2
619 14.84% 2
230 5.52% 1
187 4.48% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 4,170
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 42
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 4,212
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 6,055
31.7%
ITAK
25.64%
IG
15.8%
AITC
14.84%
EPDP
5.52%
SLFP
4.48%
TULF
0%
UNP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
14,424 35.76% 16
12,020 29.8% 13
8,671 21.5% 10
2,423 6.01% 3
1,479 3.67% 2
1,071 2.66% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 45
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 40,330
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 586
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 40,916
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 56,245
35.76%
ITAK
29.8%
AITC
21.5%
EPDP
6.01%
UNP
3.67%
SLFP
2.66%
TULF
0%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
8,963 35.77% 11
5,401 21.55% 6
3,295 13.15% 4
2,990 11.93% 4
2,775 11.07% 3
1,447 5.77% 2
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 30
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 25,059
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 405
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 25,464
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 37,086
35.77%
ITAK
21.55%
AITC
13.15%
EPDP
11.93%
SLFP
11.07%
UNP
5.77%
TULF
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,672 37.04% 13
5,732 21.95% 6
3,799 14.55% 4
2,312 8.85% 3
1,935 7.41% 2
1,540 5.9% 2
758 2.9% 1
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 31
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 26,115
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 415
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 26,530
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 41,732
37.04%
ITAK
21.95%
AITC
14.55%
EPDP
8.85%
SLFP
7.41%
TULF
5.9%
UNP
2.9%
SDPT
0%
JVP
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
6,532 33.32% 8
3,897 19.88% 4
3,588 18.3% 3
2,049 10.45% 2
1,830 9.34% 2
912 4.65% 1
795 4.06% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 21
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 19,603
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 305
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 19,908
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 29,394
33.32%
ITAK
19.88%
AITC
18.3%
EPDP
10.45%
SLFP
9.34%
TULF
4.65%
SLPP
4.06%
UNP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
2,884 51.02% 7
1,982 35.06% 5
548 9.69% 1
142 2.51% 0
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 13
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 5,663
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 53
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 5,706
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 7,279
51.02%
EPDP
35.06%
ITAK
9.69%
AITC
2.51%
SLPP
0%
UNP
0%
SLFP
0%
SEP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
6,206 28.16% 9
5,232 23.74% 7
5,129 23.27% 7
2,264 10.27% 3
1,975 8.96% 3
1,109 5.03% 2
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 31
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 22,040
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 341
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 22,381
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,041
28.16%
ITAK
23.74%
AITC
23.27%
SLFP
10.27%
TULF
8.96%
EPDP
5.03%
UNP
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
2,779 31.39% 6
2,481 28.02% 5
1,372 15.5% 3
1,029 11.62% 2
518 5.85% 1
344 3.89% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 18
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 8,854
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 121
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 8,975
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 12,490
31.39%
AITC
28.02%
ITAK
15.5%
EPDP
11.62%
SLFP
5.85%
SDPT
3.89%
UNP
0%
USP
0%
TULF
0%
SLPP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,414 37.72% 17
5,621 22.52% 8
3,935 15.77% 6
3,131 12.55% 4
1,775 7.11% 2
1,081 4033% 2

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 39
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 24,957
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 449
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 25,406
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 60,278
4033%
TULF
37.72%
ITAK
22.52%
EPDP
15.77%
AITC
12.55%
SLFP
7.11%
UNP