Local Authority Election LIVE

District Results - Badulla

Votes Per- % Total Members
8,813 46.84% 4
8,225 43.71% 6
1,779 9.45% 2

Summary

Total Members 16
Valid Votes 18,817
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,807
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 20,624
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 25,576
46.84%
UPFA
43.71%
UNP
9.45%
JVP
Votes Per- % Total Members
9,379 36.47% 9
8,482 23.98% 6
5,362 20.85% 5
2,493 9.69% 3

Summary

Total Members 25
Valid Votes 25,716
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 608
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 26,324
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 32,163
36.47%
UNP
23.98%
SLPP
20.85%
UPFA
9.69%
JVP
Votes Per- % Total Members
1,610 67.25% 8
666 27.82% 3
59 2.46% 0
59 2.46% 0

Summary

Total Members 11
Valid Votes 2,394
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 61
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 2,455
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 2,881
67.25%
UPFA
27.82%
UNP
2.46%
SLPP
2.46%
JVP
Votes Per- % Total Members
8,188 54.96% 10
5,250 3524% 6
1,352 9.07% 1
109 0.73% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 14,899
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 319
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 15,218
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 18,753
3524%
UNP
54.96%
IG1
9.07%
IG2
0.73%
JSP
Votes Per- % Total Members
8,689 41.71% 8
5,838 28.03% 6
5,711 27.42% 5
592 2.84% 1

Summary

Total Members 20
Valid Votes 20,830
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 569
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 21,399
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 26,437
41.71%
UNP
28.03%
SLPP
27.42%
UPFA
2.84%
JVP
Votes Per- % Total Members
7,370 45.49% 7
5,331 32.91% 5
2,660 16.42% 3
840 5.18% 1

Summary

Total Members 16
Valid Votes 16,201
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 287
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 16,488
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 19,265
45.49%
SLPP
32.91%
UNP
16.42%
UPFA
5.18%
JVP
Votes Per- % Total Members
22,002 42.56% 15
16,544 32% 11
7,255 14.03% 5
3,756 7.27% 3
2,136 4.13% 1

Summary

Total Members 37
Valid Votes 51,693
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,244
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 52,937
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 64,600
42.56%
SLPP
32%
UNP
14.03%
UPFA
7.27%
JVP
4.13%
IG
Votes Per- % Total Members
9,746 34.68% 7
8,375 29.8% 6
8,164 29.05% 6
1,819 6.47% 1

Summary

Total Members 20
Valid Votes 28,104
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 766
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 28,870
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 35,080
34.68%
UNP
29.8%
SLPP
29.05%
UPFA
6.47%
JVP
Votes Per- % Total Members
6,177 41.33% 7
4,105 27.46% 4
4,006 26.8% 4
659 4.41% 1

Summary

Total Members 16
Valid Votes 14,947
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 380
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 15,327
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 18,331
41.33%
SLPP
27.46%
UPFA
26.8%
UNP
4.41%
JVP
Votes Per- % Total Members
10,469 33.46% 9
9,602 30.69% 6
8,325 26.61% 6
1,006 3.22% 1
827 2.64% 1
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 23
Valid Votes 31,286
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 879
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 32,165
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 38,947
33.46%
UNP
30.69%
SLPP
26.61%
UPFA
3.22%
IG1
2.64%
JVP
0%
IG2
0%
DUNF
Votes Per- % Total Members
18,463 31.67% 13
17,110 29.35% 12
14,572 25% 10
3,547 6.08% 2
2,602 4.46% 2
1,136 1.95% 1
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 40
Valid Votes 58,299
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,756
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 60,055
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 72,680
31.67%
SLPP
29.35%
UNP
25%
UPFA
6.08%
JVP
4.46%
IG1
1.95%
IG2
0%
CPSL
0%
UNFF
Votes Per- % Total Members
9,509 35.92% 8
7,148 27% 4
4,476 16.91% 3
3,319 12.54% 2
1,943 7.34% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 18
Valid Votes 26,475
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 773
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 27,248
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 32,798
35.92%
SLPP
27%
UNP
16.91%
UPFA
12.54%
IG1
7.34%
IG2
0%
DUNF
Votes Per- % Total Members
6,032 46.2% 8
3,648 27.94% 5
2,282 17.48% 3
886 6.79% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 13,055
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 274
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 13,329
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 15,952
46.2%
SLPP
27.94%
UNP
17.48%
UPFA
6.79%
JVP
0%
IG
Votes Per- % Total Members
26,555 43.53% 18
21,324 34.95% 15
7,826 12.83% 5
4,409 7.23% 3
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 41
Valid Votes 61,008
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,234
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 62,242
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 77,850
43.53%
SLPP
34.95%
UNP
12.83%
UPFA
7.23%
JVP
0%
UPA
0%
IG
0%
DUNF
Votes Per- % Total Members
9,295 32.53% 7
9,143 32% 7
7,266 25.43% 5
1,452 5.08% 1
1,328 4.65% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 21
Valid Votes 28,576
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,106
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 29,682
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 35,737
32.53%
UNP
32%
SLPP
25.43%
UPFA
5.08%
JVP
4.65%
IG
0%
UNFF
Votes Per- % Total Members
7,913 33.05% 7
7,702 32.17% 6
6,043 25.24% 5
1,515 6.33% 1
767 3.2% 1

Summary

Total Members 20
Valid Votes 23,940
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 562
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 24,502
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 30,062
33.05%
SLPP
32.17%
UNP
25.24%
UPFA
6.33%
IG
3.2%
JVP
Votes Per- % Total Members
18,742 39.87% 10
14,787 31.46% 7
6,752 14.36% 4
6,724 14.3% 3

Summary

Total Members 24
Valid Votes 47,005
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 1,091
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 48,096
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 59,904
39.87%
IG
31.46%
UNP
14.36%
UPFA
14.3%
JVP
Votes Per- % Total Members
17,057 49.72% 10
9,813 28.61% 5
3,523 10.27% 2
3,184 9.28% 2
0 0% 0

Summary

Total Members 19
Valid Votes 34,303
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 573
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 34,876
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 41,719
49.72%
SLPP
28.61%
UNP
10.27%
JVP
9.28%
UPFA
0%
UNFF

දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල - බදුල්ල

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,813 46.84% 4
8,225 43.71% 6
1,779 9.45% 2

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 16
වලංගු ඡන්ද 18,817
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,807
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 20,624
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 25,576
46.84%
UPFA
43.71%
UNP
9.45%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,379 36.47% 9
8,482 23.98% 6
5,362 20.85% 5
2,493 9.69% 3

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 25
වලංගු ඡන්ද 25,716
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 608
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 26,324
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 32,163
36.47%
UNP
23.98%
SLPP
20.85%
UPFA
9.69%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
1,610 67.25% 8
666 27.82% 3
59 2.46% 0
59 2.46% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 11
වලංගු ඡන්ද 2,394
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 61
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 2,455
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 2,881
67.25%
UPFA
27.82%
UNP
2.46%
SLPP
2.46%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,188 54.96% 10
5,250 3524% 6
1,352 9.07% 1
109 0.73% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 14,899
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 319
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 15,218
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 18,753
3524%
UNP
54.96%
IG1
9.07%
IG2
0.73%
JSP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,689 41.71% 8
5,838 28.03% 6
5,711 27.42% 5
592 2.84% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 20,830
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 569
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 21,399
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 26,437
41.71%
UNP
28.03%
SLPP
27.42%
UPFA
2.84%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,370 45.49% 7
5,331 32.91% 5
2,660 16.42% 3
840 5.18% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 16
වලංගු ඡන්ද 16,201
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 287
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 16,488
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 19,265
45.49%
SLPP
32.91%
UNP
16.42%
UPFA
5.18%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
22,002 42.56% 15
16,544 32% 11
7,255 14.03% 5
3,756 7.27% 3
2,136 4.13% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 37
වලංගු ඡන්ද 51,693
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,244
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 52,937
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 64,600
42.56%
SLPP
32%
UNP
14.03%
UPFA
7.27%
JVP
4.13%
IG
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,746 34.68% 7
8,375 29.8% 6
8,164 29.05% 6
1,819 6.47% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 28,104
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 766
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 28,870
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,080
34.68%
UNP
29.8%
SLPP
29.05%
UPFA
6.47%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,177 41.33% 7
4,105 27.46% 4
4,006 26.8% 4
659 4.41% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 16
වලංගු ඡන්ද 14,947
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 380
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 15,327
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 18,331
41.33%
SLPP
27.46%
UPFA
26.8%
UNP
4.41%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
10,469 33.46% 9
9,602 30.69% 6
8,325 26.61% 6
1,006 3.22% 1
827 2.64% 1
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 23
වලංගු ඡන්ද 31,286
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 879
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 32,165
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 38,947
33.46%
UNP
30.69%
SLPP
26.61%
UPFA
3.22%
IG1
2.64%
JVP
0%
IG2
0%
DUNF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
18,463 31.67% 13
17,110 29.35% 12
14,572 25% 10
3,547 6.08% 2
2,602 4.46% 2
1,136 1.95% 1
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 40
වලංගු ඡන්ද 58,299
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,756
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 60,055
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 72,680
31.67%
SLPP
29.35%
UNP
25%
UPFA
6.08%
JVP
4.46%
IG1
1.95%
IG2
0%
CPSL
0%
UNFF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,509 35.92% 8
7,148 27% 4
4,476 16.91% 3
3,319 12.54% 2
1,943 7.34% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 18
වලංගු ඡන්ද 26,475
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 773
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 27,248
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 32,798
35.92%
SLPP
27%
UNP
16.91%
UPFA
12.54%
IG1
7.34%
IG2
0%
DUNF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,032 46.2% 8
3,648 27.94% 5
2,282 17.48% 3
886 6.79% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 13,055
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 274
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 13,329
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 15,952
46.2%
SLPP
27.94%
UNP
17.48%
UPFA
6.79%
JVP
0%
IG
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
26,555 43.53% 18
21,324 34.95% 15
7,826 12.83% 5
4,409 7.23% 3
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 41
වලංගු ඡන්ද 61,008
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,234
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 62,242
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 77,850
43.53%
SLPP
34.95%
UNP
12.83%
UPFA
7.23%
JVP
0%
UPA
0%
IG
0%
DUNF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,295 32.53% 7
9,143 32% 7
7,266 25.43% 5
1,452 5.08% 1
1,328 4.65% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 21
වලංගු ඡන්ද 28,576
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,106
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 29,682
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,737
32.53%
UNP
32%
SLPP
25.43%
UPFA
5.08%
JVP
4.65%
IG
0%
UNFF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,913 33.05% 7
7,702 32.17% 6
6,043 25.24% 5
1,515 6.33% 1
767 3.2% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 23,940
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 562
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 24,502
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 30,062
33.05%
SLPP
32.17%
UNP
25.24%
UPFA
6.33%
IG
3.2%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
18,742 39.87% 10
14,787 31.46% 7
6,752 14.36% 4
6,724 14.3% 3

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 24
වලංගු ඡන්ද 47,005
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 1,091
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 48,096
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 59,904
39.87%
IG
31.46%
UNP
14.36%
UPFA
14.3%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
17,057 49.72% 10
9,813 28.61% 5
3,523 10.27% 2
3,184 9.28% 2
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 19
වලංගු ඡන්ද 34,303
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 573
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 34,876
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 41,719
49.72%
SLPP
28.61%
UNP
10.27%
JVP
9.28%
UPFA
0%
UNFF

மாவட்ட முடிவுகள் - பதுளை

வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
8,813 46.84% 4
8,225 43.71% 6
1,779 9.45% 2

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 16
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 18,817
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,807
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 20,624
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 25,576
46.84%
UPFA
43.71%
UNP
9.45%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,379 36.47% 9
8,482 23.98% 6
5,362 20.85% 5
2,493 9.69% 3

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 25
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 25,716
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 608
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 26,324
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 32,163
36.47%
UNP
23.98%
SLPP
20.85%
UPFA
9.69%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
1,610 67.25% 8
666 27.82% 3
59 2.46% 0
59 2.46% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 11
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 2,394
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 61
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 2,455
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 2,881
67.25%
UPFA
27.82%
UNP
2.46%
SLPP
2.46%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
8,188 54.96% 10
5,250 3524% 6
1,352 9.07% 1
109 0.73% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 14,899
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 319
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 15,218
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 18,753
3524%
UNP
54.96%
IG1
9.07%
IG2
0.73%
JSP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
8,689 41.71% 8
5,838 28.03% 6
5,711 27.42% 5
592 2.84% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 20,830
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 569
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 21,399
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 26,437
41.71%
UNP
28.03%
SLPP
27.42%
UPFA
2.84%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
7,370 45.49% 7
5,331 32.91% 5
2,660 16.42% 3
840 5.18% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 16
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 16,201
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 287
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 16,488
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 19,265
45.49%
SLPP
32.91%
UNP
16.42%
UPFA
5.18%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
22,002 42.56% 15
16,544 32% 11
7,255 14.03% 5
3,756 7.27% 3
2,136 4.13% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 37
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 51,693
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,244
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 52,937
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 64,600
42.56%
SLPP
32%
UNP
14.03%
UPFA
7.27%
JVP
4.13%
IG
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,746 34.68% 7
8,375 29.8% 6
8,164 29.05% 6
1,819 6.47% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 28,104
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 766
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 28,870
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,080
34.68%
UNP
29.8%
SLPP
29.05%
UPFA
6.47%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
6,177 41.33% 7
4,105 27.46% 4
4,006 26.8% 4
659 4.41% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 16
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 14,947
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 380
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 15,327
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 18,331
41.33%
SLPP
27.46%
UPFA
26.8%
UNP
4.41%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
10,469 33.46% 9
9,602 30.69% 6
8,325 26.61% 6
1,006 3.22% 1
827 2.64% 1
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 23
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 31,286
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 879
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 32,165
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 38,947
33.46%
UNP
30.69%
SLPP
26.61%
UPFA
3.22%
IG1
2.64%
JVP
0%
IG2
0%
DUNF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
18,463 31.67% 13
17,110 29.35% 12
14,572 25% 10
3,547 6.08% 2
2,602 4.46% 2
1,136 1.95% 1
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 40
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 58,299
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,756
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 60,055
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 72,680
31.67%
SLPP
29.35%
UNP
25%
UPFA
6.08%
JVP
4.46%
IG1
1.95%
IG2
0%
CPSL
0%
UNFF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,509 35.92% 8
7,148 27% 4
4,476 16.91% 3
3,319 12.54% 2
1,943 7.34% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 18
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 26,475
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 773
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 27,248
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 32,798
35.92%
SLPP
27%
UNP
16.91%
UPFA
12.54%
IG1
7.34%
IG2
0%
DUNF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
6,032 46.2% 8
3,648 27.94% 5
2,282 17.48% 3
886 6.79% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 13,055
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 274
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 13,329
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 15,952
46.2%
SLPP
27.94%
UNP
17.48%
UPFA
6.79%
JVP
0%
IG
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
26,555 43.53% 18
21,324 34.95% 15
7,826 12.83% 5
4,409 7.23% 3
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 41
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 61,008
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,234
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 62,242
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 77,850
43.53%
SLPP
34.95%
UNP
12.83%
UPFA
7.23%
JVP
0%
UPA
0%
IG
0%
DUNF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,295 32.53% 7
9,143 32% 7
7,266 25.43% 5
1,452 5.08% 1
1,328 4.65% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 21
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 28,576
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,106
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 29,682
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,737
32.53%
UNP
32%
SLPP
25.43%
UPFA
5.08%
JVP
4.65%
IG
0%
UNFF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
7,913 33.05% 7
7,702 32.17% 6
6,043 25.24% 5
1,515 6.33% 1
767 3.2% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 23,940
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 562
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 24,502
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 30,062
33.05%
SLPP
32.17%
UNP
25.24%
UPFA
6.33%
IG
3.2%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
18,742 39.87% 10
14,787 31.46% 7
6,752 14.36% 4
6,724 14.3% 3

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 24
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 47,005
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 1,091
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 48,096
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 59,904
39.87%
IG
31.46%
UNP
14.36%
UPFA
14.3%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
17,057 49.72% 10
9,813 28.61% 5
3,523 10.27% 2
3,184 9.28% 2
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 19
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 34,303
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 573
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 34,876
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 41,719
49.72%
SLPP
28.61%
UNP
10.27%
JVP
9.28%
UPFA
0%
UNFF