Local Authority Election LIVE

District Results - Anuradapura

Votes Per- % Total Members
9,527 36.64% 7
6,133 23.58% 3
4,134 15.9% 1
3,031 11.66% 1
1,903 7.32% 1
953 3.66% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 26,004
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 310
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 26,314
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 33,459
36.64%
SLPP
23.58%
UNP
15.9%
SLFP
11.66%
IG1
7.32%
JVP
3.66%
SLMC
0%
IG2
Votes Per- % Total Members
12,049 42.54% 15
8,167 28.83% 7
4,051 14.3% 3
3,399 12% 3
658 2.32% 1

Summary

Total Members 29
Valid Votes 28,324
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 593
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 28,917
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 37,603
42.54%
SLPP
28.83%
UNP
14.3%
SLFP
12%
JVP
2.32%
SLMC
Votes Per- % Total Members
7,345 45.31% 8
4,190 25.85% 5
3,052 18.83% 3
901 5.56% 1
721 4.45% 1

Summary

Total Members 18
Valid Votes 16,209
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 137
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 16,346
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 20,037
45.31%
SLPP
25.85%
UNP
18.83%
SLFP
5.56%
IG
4.45%
JVP
Votes Per- % Total Members
11,318 50.28% 9
5,480 24.35% 4
3,938 17.5% 3
1,168 5.19% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 22,508
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 258
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 22,766
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 28,418
50.28%
SLPP
24.35%
UNP
17.5%
SLFP
5.19%
JVP
0%
IG
Votes Per- % Total Members
11,412 44.59% 9
7,944 31.04% 5
4,562 17.82% 3
1,277 4.99% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 18
Valid Votes 25,596
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 328
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 25,924
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 33,489
44.59%
SLPP
31.04%
UNP
17.82%
SLFP
4.99%
JVP
0%
SLMC
Votes Per- % Total Members
9,175 38.75% 8
8,148 34.42% 7
4,528 19.13% 4
1,137 4.8% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 20
Valid Votes 23,675
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 191
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 23,866
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 30,154
38.75%
SLPP
34.42%
UNP
19.13%
SLFP
4.8%
IG
0%
JVP
Votes Per- % Total Members
22,907 49.69% 15
11,897 25.81% 7
6,866 14.89% 4
2,611 5.66% 1
1,529 3.27% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 28
Valid Votes 46,099
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 569
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 46,668
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 59,073
49.69%
SLPP
25.81%
UNP
14.89%
UPFA
5.66%
JVP
3.27%
IG
0%
SLMC
Votes Per- % Total Members
15,284 45.25% 11
9,314 27.57% 5
3,694 10.94% 2
3,560 10.54% 2
1,616 4.78% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 21
Valid Votes 33,780
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 416
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 34,196
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 41,284
45.25%
SLPP
27.57%
UNP
10.94%
JVP
10.54%
SLFP
4.78%
IG
0%
UNFF
Votes Per- % Total Members
7,212 47.9% 10
3,924 26.06% 4
2,082 13.83% 2
1,550 10.3% 2
0 0% 0

Summary

Total Members 18
Valid Votes 15,055
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 122
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 15,177
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 19,158
47.9%
SLPP
26.06%
UNP
13.83%
SLFP
10.3%
JVP
0%
UNFF
Votes Per- % Total Members
9,982 42.94% 9
7,334 31.55% 5
2,921 12.56% 1
1,895 8.15% 2
0 0% 0
0 0% 0

Summary

Total Members 19
Valid Votes 23,249
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 178
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 23,427
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 27,389
42.94%
SLPP
31.55%
UNP
12.56%
SLFP
8.15%
JVP
0%
UNFF
0%
SLMC
Votes Per- % Total Members
6,785 32.96% 6
5,958 28.94% 3
5,725 27.81% 4
1,658 8.05% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 17
Valid Votes 20,588
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 274
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 20,862
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 25,292
32.96%
ELMSP
28.94%
UNP
27.81%
SLFP
8.05%
JVP
0%
SLMC
Votes Per- % Total Members
12,577 41.75% 9
8,546 28.37% 6
4,421 14.68% 3
2,123 7.05% 1
1,289 4.28% 1
1,170 3.88% 1

Summary

Total Members 21
Valid Votes 30,126
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 288
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 30,414
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 35,127
41.75%
SLPP
28.37%
UNP
14.68%
SLFP
7.05%
JVP
4.28%
UNFF
3.88%
SLMC
Votes Per- % Total Members
29,258 47.59% 20
15,714 25.56% 8
10,920 17.76% 6
3,807 6.19% 2
1,330 2.16% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 37
Valid Votes 61,478
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 721
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 62,199
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 74,358
47.59%
SLPP
25.56%
UNP
17.76%
SLFP
6.19%
JVP
2.16%
IG
0%
UNFF
Votes Per- % Total Members
9,711 47.11% 9
4,884 23.69% 4
4,161 20.19% 3
1,856 9% 1

Summary

Total Members 17
Valid Votes 20,612
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 326
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 20,938
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 24,497
47.11%
SLPP
23.69%
UNP
20.19%
SLFP
9%
JVP
Votes Per- % Total Members
14,963 45.78% 12
8,990 27.51% 6
3,594 11% 2
3,342 10.23% 2
1,793 5.49% 1

Summary

Total Members 23
Valid Votes 32,682
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 392
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 33,074
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 39,183
45.78%
SLPP
27.51%
UNP
11%
IG
10.23%
SLFP
5.49%
JVP
Votes Per- % Total Members
15,584 52.99% 9
6,941 23.6% 4
5,257 17.88% 3
1,627 5.53% 1

Summary

Total Members 17
Valid Votes 29,409
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 289
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 29,698
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 35,697
52.99%
SLPP
23.6%
UNP
17.88%
SLFP
5.53%
JVP
Votes Per- % Total Members
21,741 45.47% 15
14,745 30.84% 9
5,981 12.51% 3
2,609 5.46% 2
2,139 4.47% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 30
Valid Votes 47,815
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 690
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 48,505
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 59,266
45.47%
SLPP
30.84%
UNP
12.51%
SLFP
5.46%
JVP
4.47%
SLMC
0%
SLMP
Votes Per- % Total Members
9,735 41.43% 7
8,399 35.74% 6
3,801 16.18% 2
1,563 6.65% 1

Summary

Total Members 16
Valid Votes 23,498
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 233
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 23,731
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 28,239
41.43%
SLPP
35.74%
UNP
16.18%
SLFP
6.65%
JVP
Votes Per- % Total Members
15,765 48.91% 11
8,332 25.85% 5
5,341 16.57% 3
2,241 6.95% 1
0 0% 0

Summary

Total Members 20
Valid Votes 32,233
Valid Votes Percent 0%
Rejected Votes 338
Rejected Votes Percent 0%
Total Polled 32,571
Total Polled Percent 0%
Total Registered votes 37,708
48.91%
SLPP
25.85%
UNP
16.57%
SLFP
6.95%
JVP
0%
UNFF

දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල - අනුරාධපුර

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,527 36.64% 7
6,133 23.58% 3
4,134 15.9% 1
3,031 11.66% 1
1,903 7.32% 1
953 3.66% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 26,004
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 310
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 26,314
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,459
36.64%
SLPP
23.58%
UNP
15.9%
SLFP
11.66%
IG1
7.32%
JVP
3.66%
SLMC
0%
IG2
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
12,049 42.54% 15
8,167 28.83% 7
4,051 14.3% 3
3,399 12% 3
658 2.32% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 29
වලංගු ඡන්ද 28,324
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 593
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 28,917
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 37,603
42.54%
SLPP
28.83%
UNP
14.3%
SLFP
12%
JVP
2.32%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,345 45.31% 8
4,190 25.85% 5
3,052 18.83% 3
901 5.56% 1
721 4.45% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 18
වලංගු ඡන්ද 16,209
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 137
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 16,346
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 20,037
45.31%
SLPP
25.85%
UNP
18.83%
SLFP
5.56%
IG
4.45%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
11,318 50.28% 9
5,480 24.35% 4
3,938 17.5% 3
1,168 5.19% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 22,508
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 258
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 22,766
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 28,418
50.28%
SLPP
24.35%
UNP
17.5%
SLFP
5.19%
JVP
0%
IG
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
11,412 44.59% 9
7,944 31.04% 5
4,562 17.82% 3
1,277 4.99% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 18
වලංගු ඡන්ද 25,596
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 328
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 25,924
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 33,489
44.59%
SLPP
31.04%
UNP
17.82%
SLFP
4.99%
JVP
0%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,175 38.75% 8
8,148 34.42% 7
4,528 19.13% 4
1,137 4.8% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 23,675
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 191
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 23,866
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 30,154
38.75%
SLPP
34.42%
UNP
19.13%
SLFP
4.8%
IG
0%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
22,907 49.69% 15
11,897 25.81% 7
6,866 14.89% 4
2,611 5.66% 1
1,529 3.27% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 28
වලංගු ඡන්ද 46,099
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 569
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 46,668
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 59,073
49.69%
SLPP
25.81%
UNP
14.89%
UPFA
5.66%
JVP
3.27%
IG
0%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,284 45.25% 11
9,314 27.57% 5
3,694 10.94% 2
3,560 10.54% 2
1,616 4.78% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 21
වලංගු ඡන්ද 33,780
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 416
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 34,196
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 41,284
45.25%
SLPP
27.57%
UNP
10.94%
JVP
10.54%
SLFP
4.78%
IG
0%
UNFF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,212 47.9% 10
3,924 26.06% 4
2,082 13.83% 2
1,550 10.3% 2
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 18
වලංගු ඡන්ද 15,055
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 122
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 15,177
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 19,158
47.9%
SLPP
26.06%
UNP
13.83%
SLFP
10.3%
JVP
0%
UNFF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,982 42.94% 9
7,334 31.55% 5
2,921 12.56% 1
1,895 8.15% 2
0 0% 0
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 19
වලංගු ඡන්ද 23,249
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 178
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 23,427
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 27,389
42.94%
SLPP
31.55%
UNP
12.56%
SLFP
8.15%
JVP
0%
UNFF
0%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,785 32.96% 6
5,958 28.94% 3
5,725 27.81% 4
1,658 8.05% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 20,588
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 274
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 20,862
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 25,292
32.96%
ELMSP
28.94%
UNP
27.81%
SLFP
8.05%
JVP
0%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
12,577 41.75% 9
8,546 28.37% 6
4,421 14.68% 3
2,123 7.05% 1
1,289 4.28% 1
1,170 3.88% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 21
වලංගු ඡන්ද 30,126
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 288
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 30,414
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,127
41.75%
SLPP
28.37%
UNP
14.68%
SLFP
7.05%
JVP
4.28%
UNFF
3.88%
SLMC
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
29,258 47.59% 20
15,714 25.56% 8
10,920 17.76% 6
3,807 6.19% 2
1,330 2.16% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 37
වලංගු ඡන්ද 61,478
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 721
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 62,199
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,358
47.59%
SLPP
25.56%
UNP
17.76%
SLFP
6.19%
JVP
2.16%
IG
0%
UNFF
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,711 47.11% 9
4,884 23.69% 4
4,161 20.19% 3
1,856 9% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 20,612
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 326
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 20,938
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 24,497
47.11%
SLPP
23.69%
UNP
20.19%
SLFP
9%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
14,963 45.78% 12
8,990 27.51% 6
3,594 11% 2
3,342 10.23% 2
1,793 5.49% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 23
වලංගු ඡන්ද 32,682
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 392
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 33,074
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 39,183
45.78%
SLPP
27.51%
UNP
11%
IG
10.23%
SLFP
5.49%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,584 52.99% 9
6,941 23.6% 4
5,257 17.88% 3
1,627 5.53% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 17
වලංගු ඡන්ද 29,409
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 289
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 29,698
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 35,697
52.99%
SLPP
23.6%
UNP
17.88%
SLFP
5.53%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
21,741 45.47% 15
14,745 30.84% 9
5,981 12.51% 3
2,609 5.46% 2
2,139 4.47% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 30
වලංගු ඡන්ද 47,815
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 690
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 48,505
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 59,266
45.47%
SLPP
30.84%
UNP
12.51%
SLFP
5.46%
JVP
4.47%
SLMC
0%
SLMP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,735 41.43% 7
8,399 35.74% 6
3,801 16.18% 2
1,563 6.65% 1

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 16
වලංගු ඡන්ද 23,498
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 233
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 23,731
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 28,239
41.43%
SLPP
35.74%
UNP
16.18%
SLFP
6.65%
JVP
ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,765 48.91% 11
8,332 25.85% 5
5,341 16.57% 3
2,241 6.95% 1
0 0% 0

සාරාංශය

මුළු සාමාජිකයන් 20
වලංගු ඡන්ද 32,233
වලංගු ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද 338
ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද 32,571
මුළු ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 0%
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 37,708
48.91%
SLPP
25.85%
UNP
16.57%
SLFP
6.95%
JVP
0%
UNFF

மாவட்ட முடிவுகள் - அநுராதபுரம்

வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,527 36.64% 7
6,133 23.58% 3
4,134 15.9% 1
3,031 11.66% 1
1,903 7.32% 1
953 3.66% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 26,004
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 310
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 26,314
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 33,459
36.64%
SLPP
23.58%
UNP
15.9%
SLFP
11.66%
IG1
7.32%
JVP
3.66%
SLMC
0%
IG2
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
12,049 42.54% 15
8,167 28.83% 7
4,051 14.3% 3
3,399 12% 3
658 2.32% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 29
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 28,324
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 593
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 28,917
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 37,603
42.54%
SLPP
28.83%
UNP
14.3%
SLFP
12%
JVP
2.32%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
7,345 45.31% 8
4,190 25.85% 5
3,052 18.83% 3
901 5.56% 1
721 4.45% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 18
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 16,209
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 137
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 16,346
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 20,037
45.31%
SLPP
25.85%
UNP
18.83%
SLFP
5.56%
IG
4.45%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
11,318 50.28% 9
5,480 24.35% 4
3,938 17.5% 3
1,168 5.19% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 22,508
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 258
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 22,766
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 28,418
50.28%
SLPP
24.35%
UNP
17.5%
SLFP
5.19%
JVP
0%
IG
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
11,412 44.59% 9
7,944 31.04% 5
4,562 17.82% 3
1,277 4.99% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 18
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 25,596
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 328
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 25,924
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 33,489
44.59%
SLPP
31.04%
UNP
17.82%
SLFP
4.99%
JVP
0%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,175 38.75% 8
8,148 34.42% 7
4,528 19.13% 4
1,137 4.8% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 23,675
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 191
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 23,866
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 30,154
38.75%
SLPP
34.42%
UNP
19.13%
SLFP
4.8%
IG
0%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
22,907 49.69% 15
11,897 25.81% 7
6,866 14.89% 4
2,611 5.66% 1
1,529 3.27% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 28
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 46,099
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 569
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 46,668
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 59,073
49.69%
SLPP
25.81%
UNP
14.89%
UPFA
5.66%
JVP
3.27%
IG
0%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
15,284 45.25% 11
9,314 27.57% 5
3,694 10.94% 2
3,560 10.54% 2
1,616 4.78% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 21
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 33,780
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 416
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 34,196
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 41,284
45.25%
SLPP
27.57%
UNP
10.94%
JVP
10.54%
SLFP
4.78%
IG
0%
UNFF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
7,212 47.9% 10
3,924 26.06% 4
2,082 13.83% 2
1,550 10.3% 2
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 18
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 15,055
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 122
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 15,177
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 19,158
47.9%
SLPP
26.06%
UNP
13.83%
SLFP
10.3%
JVP
0%
UNFF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,982 42.94% 9
7,334 31.55% 5
2,921 12.56% 1
1,895 8.15% 2
0 0% 0
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 19
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 23,249
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 178
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 23,427
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 27,389
42.94%
SLPP
31.55%
UNP
12.56%
SLFP
8.15%
JVP
0%
UNFF
0%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
6,785 32.96% 6
5,958 28.94% 3
5,725 27.81% 4
1,658 8.05% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 20,588
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 274
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 20,862
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 25,292
32.96%
ELMSP
28.94%
UNP
27.81%
SLFP
8.05%
JVP
0%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
12,577 41.75% 9
8,546 28.37% 6
4,421 14.68% 3
2,123 7.05% 1
1,289 4.28% 1
1,170 3.88% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 21
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 30,126
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 288
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 30,414
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,127
41.75%
SLPP
28.37%
UNP
14.68%
SLFP
7.05%
JVP
4.28%
UNFF
3.88%
SLMC
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
29,258 47.59% 20
15,714 25.56% 8
10,920 17.76% 6
3,807 6.19% 2
1,330 2.16% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 37
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 61,478
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 721
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 62,199
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 74,358
47.59%
SLPP
25.56%
UNP
17.76%
SLFP
6.19%
JVP
2.16%
IG
0%
UNFF
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,711 47.11% 9
4,884 23.69% 4
4,161 20.19% 3
1,856 9% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 20,612
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 326
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 20,938
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 24,497
47.11%
SLPP
23.69%
UNP
20.19%
SLFP
9%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
14,963 45.78% 12
8,990 27.51% 6
3,594 11% 2
3,342 10.23% 2
1,793 5.49% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 23
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 32,682
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 392
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 33,074
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 39,183
45.78%
SLPP
27.51%
UNP
11%
IG
10.23%
SLFP
5.49%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
15,584 52.99% 9
6,941 23.6% 4
5,257 17.88% 3
1,627 5.53% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 17
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 29,409
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 289
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 29,698
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 35,697
52.99%
SLPP
23.6%
UNP
17.88%
SLFP
5.53%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
21,741 45.47% 15
14,745 30.84% 9
5,981 12.51% 3
2,609 5.46% 2
2,139 4.47% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 30
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 47,815
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 690
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 48,505
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 59,266
45.47%
SLPP
30.84%
UNP
12.51%
SLFP
5.46%
JVP
4.47%
SLMC
0%
SLMP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
9,735 41.43% 7
8,399 35.74% 6
3,801 16.18% 2
1,563 6.65% 1

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 16
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 23,498
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 233
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 23,731
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 28,239
41.43%
SLPP
35.74%
UNP
16.18%
SLFP
6.65%
JVP
வாக்குரிமை சதவீதம் அனைத்து உறுப்பினர்கள்
15,765 48.91% 11
8,332 25.85% 5
5,341 16.57% 3
2,241 6.95% 1
0 0% 0

சுருக்கம்

மொத்த உறுப்பினர்கள் 20
செல்லுப்படியான வாக்குகள் 32,233
செல்லுப்படியான வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 338
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 32,571
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் சதவீதம் 0%
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் 37,708
48.91%
SLPP
25.85%
UNP
16.57%
SLFP
6.95%
JVP
0%
UNFF