සමස්ත ප්‍රතිඵල එකතුව

SLPP
44.69%
UNP
32.61%
UPFA
8.90%
JVP
6.26%
SLFP
4.48%
ITAK
3.06%

තොරතුරු: මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය සාමාජිකයින්
4968762 44.69% 3386
3625510 32.61% 2393
989821 8.90% 674
695523 6.26% 432
498139 4.48% 362
339675 3.06% 407